زیر ساختار سازمانی

رییس

کارشناس آزمایشگاه (شیمی)

- کاردان آزمایشگاه (مهنذسی شیمی)

- تکنسین آزمایشگاه (شیمی)

کارشناس آزمایشگاه (علوم وصنایع غذایی)

تکنسین آزمایشگاه (علوم وصنایع غذایی)

کارشناس آزمایشگاه (برق و قدرت)


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط