7. تعرفه خدمات عمومی (کارشناس ارشد: خانم مهندس رمضان زاده)

تعرفه (ریال)

واحد

نام خدمت

نام دستگاه

 

ردیف

 

10/000

نمونه

اندازه گیری وزن نمونه‌ها

 

ترازوی دیجیتال

آزمایشگاهی

با دقت 0/0001 گرم

 

 

1

30/000

نمونه

اندازه گیری وزن نمونه‌ها

 

ترازوی دیجیتال

آزمایشگاهی

با دقت یک میگروگرم

 

 

2

60/000

ساعت

 

ضدعفونی و استریل نمودن

نمونه ها

 

آون معمولی

3

200/000

ساعت

حرارت دادن نمونه در دماهای بالا

 

کوره الکتریکی

تا دمای

600 oc

 

 

4

300/000

ساعت

حرارت دادن نمونه در دماهای بالا

 

کوره الکتریکی

تا دمای

1200 oc

 

 

5

50/000

 

100/000

نمونه

 

اندازه گیری وتنظیم pH ترکیبات

 

pHاندازه گیری

 

pHتنظیم

6

50/000

نمونه

 

اندازه گیری هدایت الکتریکی

 

هدایت سنج

7

50/000

نمونه

 

اندازه گیری ضریب 

شکست

 

رفرکتومتر

8

20/000 ساعت همزدن ویکنواخت کردن محلولها استیرر 9
60/000 ساعت همزدن ویکنواخت کردن همراه با حرارت هیتر مغناطیسی 10

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط