6. تعرفه خدمات کارگاهی (کارشناس: آقای مهندس ساجدی)

تعرفه (ریال)

واحد

نام خدمت

نام دستگاه

 

ردیف

 

1000000

ساعت

فرزکاری قطعات فلزی

 


ماشین فرز

CNC

 

1

400000 ساعت

فرزکاری قطعات فلزی

 


ماشین فرز

 

2

400000

ساعت

 

تراشکاری قطعات فلزی

 

ماشین تراشکاری

3

2000000

ساعت

ساخت قطعات قالب سازی

 

ماشین اسپارک

 

4

300/000

ساعت

حرارت دادن نمونه در دماهای بالا

 

کوره الکتریکی

تا دمای

1200 oc

 

 

5

80000

تکرار اول نمونه

 

اندازه گیری زبری سطوح

 

 

دستگاه زبری سنج

 

6

250000

نمونه

 

جوشکاری نمونه هر متر در یک پاس

 

دستگاه جوشکاری با گاز آرگون ودی اکسید کربن

7

150000

نمونه

جوشکاری به ازای هر سیم جوش

 

دستگاه جوشکاری با گاز استیلن

8

30000 نمونه جوشکاری به ازای هر سیم جوش تراسفورماتور جوشکاری 9
        10

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط