5. تعرفه آزمون‌های تصفیه آب و پساب (کارشناس ارشد: خانم مهندس رمضان زاده)

 

 

تعرفه (ریال)

 

واحد

نوع خدمت

نام دستگاه

ردیف

50/000

نمونه

 

اندازه گیری هدایت الکتریکی

 

EC متر

1

50/000

نمونه

 

انداره گیری

ذرات کل جامد معلق

TDS

 

TDS متر

2

300/000

نمونه

 

 

 

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز واکنش‌های شیمیایی

 

 

COD متر

3

300/000

نمونه

 

 

اندازه گیری میزان مصرف اکسیژن توسط میکرو ارگانیزمها

 

BOD متر

4

50/000

نمونه

 

اندازه گیری میزان اکسیژن

 

DO متر

5

50/000

نمونه

 

 

اندازه گیری میزان کلر

 

کلرسنج

6

50/000

نمونه

 

اندازه گیری کدروت

 

کدورت سنج

7

100/000

نمونه

 

 

ارزیابی انعقاد، لخته سازی و ته نشینی در پساب ها

 

جارتست

8

300/000

ساعت

 

تصفیه آب‌های صنعتی

 

پایلوت بیوگاز

9

300/000

ساعت

 

تصفیه آب‌های صنعتی

 

پایلوت الکتروکواگولاسیون

10

300/000

ساعت

 

تصفیه آب‌های صنعتی

 

پایلوت تصفیه آب

11

300/000

ساعت

 

تصفیه آب‌های صنعتی

 

پایلوت لجن فعال

12

300/000

ساعت

 

تصفیه آب‌های صنعتی

 

پایلوت تبادل یون

13

300/000

ساعت

 

تصفیه آب‌های صنعتی

 

پایلوت غشائی

 

14

300/000

ساعت

 

تصفیه آب‌های صنعتی

 

پایلوت گندزدا

15

300/000

ساعت

 

تصفیه آب‌های صنعتی

 

پایلوت UASP

16

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط