4. تعرفه آنالیزهای شیمیایی (کارشناس ارشد: خانم مهندس رمضان زاده)

تعرفه (ریال)

واحد

نوع خدمت

نام دستگاه

 

ردیف

 

2400000

نمونه

 

 

آنالیز و تعیین غلظت ترکیبات آلی، بیولوژیکی، پلیمری

(با حلال مصرفی)

 

کروماتوگرافی

مایع-مایع

HPLC-uv

1

2000000

نمونه

 

 

آنالیز و تعیین غلظت ترکیبات آلی، بیولوژیکی، پلیمری

(بدون حلال مصرفی)

 

کروماتوگرافی

مایع-مایع

HPLC-uv

2

1000000

1200000

1500000

نمونه

 

انالیز عنصری1-5 عنصر

آنالیز عنصری 5-10 عنصر    

آنالیزعنصری 10-20 عنصر

ICP

3

2500000

نمونه

 

آنالیز و تعیین غلظت ترکیبات آلی، بیولوژیکی، پلیمری

 

کروماتوگرافی گازی

GC-FID

4

3000000

نمونه

 

آنالیز و تعیین غلظت ترکیبات آلی، بیولوژیکی، پلیمری

 

کروماتوگرافی گازی

GC-Mass

5

1500000

ساعت

 

بررسی رفتارهای الکتروشیمیایی ترکیبات آلی و خوردگی فلزات

 

اتولب

6

1200000

 

 

1500000

نمونه

 

اندازه گیری غلظت عناصر کربن،هیدروژن،نیتروژن،

 

گوگرد در ترکیبات آلی و معدنی

 

CHNSO

7

 500000

 

650000

نمونه پودر معمولی

نانو ذره کربنی تیره رنگ

 

شناسایی گروه‌های عاملی

 

FT-IR

8

900/000

ساعت

 

تابش اشعه UV برای تشخیص نانوکاتالیست شدن ترکیبات

 

 

راکتور فتوکاتالیستی

Photocatalytic

Reactor

 

9

500/000

نمونه

 

تهیه ترکیبات نانو

 

 

آسیاب دورانی ساچمهای

Ball mill

 

10

300/000

نمونه

 

اندازه گیری نقطه ذوب ترکیبات

 

 

 

اندازه گیر نقطه ذوب

 

11

300/000

نمونه

 

اندازه گیری غلظت عناصر سدیم و پتاسیم

 

فلیم فتومتر

12

800/000

نمونه

 

اندازه گیری غلظت عناصر شیمیایی

 

 

طیف سنج جذب اتمی

AAS

 

13

350/000

نمونه

 

اندازه گیری غلظت

و تعیین λmax

ترکیبات

  

 

طیف سنج نوری دوپرتوی

UV-Visible

 

14

2/500/000

ساعت

 

اندازه گیری غلظت

و تعیین λmax

ترکیبات

 

طیف سنج نوری دوپرتوی

UV-Visible

15

50/000

دقیقه

 

همگن سازی نمونه

 

 

التراسونیک پروب دار

 

16

200/000

نمونه

 

اندازه گیری درصد گازهای

اکسیژن، متان، سولفید هیدروژن و

دی اکسید کربن

 

آنالیزگر گازی

17

20/000

دقیقه

 

جداسازی ذرات ریز معلق در مایع

( محلول‌های سوسپانسیون)

 

سانتریفیوژ

rpm=6000

18

20/000 دقیقه همگن نمودن مخلوطها با حجم بسیار کم ورتکس یا همزن لرزان 19


 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط