4. تعرفه آنالیزهای شیمیایی (کارشناس: خانم مهندس رمضان زاده)

تعرفه (ریال)

واحد

نوع خدمت

نام دستگاه

 

ردیف

 

1500000

نمونه

 

 

آنالیز و تعیین غلظت ترکیبات آلی، بیولوژیکی، پلیمری

(با حلال مصرفی)

 

کروماتوگرافی

مایع-مایع

HPLC

1

1000000

نمونه

 

 

آنالیز و تعیین غلظت ترکیبات آلی، بیولوژیکی، پلیمری

(بدون حلال مصرفی)

 

کروماتوگرافی

مایع-مایع

HPLC

2

600000

800000

1000000

نمونه

 

انالیز عنصری1-5 عنصر

آنالیز عنصری 5-10 عنصر    

آنالیزعنصری 10-20 عنصر

ICP

3

2000000

نمونه

 

آنالیز و تعیین غلظت ترکیبات آلی، بیولوژیکی، پلیمری

 

کروماتوگرافی گازی

GC-FID

4

2600000

نمونه

 

آنالیز و تعیین غلظت ترکیبات آلی، بیولوژیکی، پلیمری

 

کروماتوگرافی گازی

GC-Mass

5

1300000

ساعت

 

بررسی رفتارهای الکتروشیمیایی ترکیبات آلی و خوردگی فلزات

 

اتولب

6

1/000/000

نمونه

 

اندازه گیری غلظت عناصر کربن،هیدروژن،نیتروژن،اکسیژن و گوگرد در ترکیبات آلی و معدنی

 

CHNSO

7

350000

نمونه

 

شناسایی گروه‌های عاملی

 

FT-IR

8

600/000

ساعت

 

تابش اشعه UV برای تشخیص نانوکاتالیست شدن ترکیبات

 

 

راکتور فتوکاتالیستی

Photocatalytic

Reactor

 

9

500/000

نمونه

 

تهیه ترکیبات نانو

 

 

آسیاب دورانی ساچمهای

Ball mill

 

10

200/000

نمونه

 

اندازه گیری نقطه ذوب ترکیبات

 

 

 

اندازه گیر نقطه ذوب

 

11

200/000

نمونه

 

اندازه گیری غلظت عناصر سدیم و پتاسیم

 

فلیم فتومتر

12

300/000

نمونه

 

اندازه گیری غلظت عناصر شیمیایی

 

 

طیف سنج جذب اتمی

AAS

 

13

100/000

نمونه

 

اندازه گیری غلظت

و تعیین λmax

ترکیبات

  

 

طیف سنج نوری دوپرتوی

UV-Visible

 

14

600/000

ساعت

 

اندازه گیری غلظت

و تعیین λmax

ترکیبات

 

طیف سنج نوری دوپرتوی

UV-Visible

15

50/000

دقیقه

 

همگن سازی نمونه

 

 

التراسونیک پروب دار

 

16

100/000

نمونه

 

اندازه گیری درصد گازهای

اکسیژن، متان، سولفید هیدروژن و

دی اکسید کربن

 

آنالیزگر گازی

17

10/000

دقیقه

 

جداسازی ذرات ریز معلق در مایع

( محلول‌های سوسپانسیون)

 

سانتریفیوژ

18

10/000 دقیقه همگن نمودن مخلوطها با حجم بسیار کم ورتکس یا همزن لرزان 19


 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط