3. تعرفه آزمون‌های مهندسی نفت (کارشناس ارشد: خانم مهندس رمضان زاده)

تعرفه (ریال)

واحد

نوع خدمت

نام دستگاه

 

ردیف

 

 

55/000

 

نمونه

ایجاد شرایط خلاء

 

پمپ خلا

 Vacuum Pump

 

1

450/000

نمونه

 

اندازه گیری تخلخل  سنگ

 

تخلخل سنج هلیومی

2

600/000

نمونه

 

اندازه گیری تراوایی سنگ

 

تراوایی سنج هلیومی

3

400/000

نمونه

برش نمونه‌های سنگی

 

برش و ساب تریم مغزه (65 سانتی متری)

 

4

400/000

نمونه

تهیه مغزه‌ با ابعاد مشخص از سنگ‌

 

مغزه گیر

(تیپ 1)

 

5

400/000

نمونه

 

شست وشوی سنگ‌های

حاوی هیدروکربن

 

 

 

سوکسله

 

6

400/000

نمونه

اشباع سازی سنگ

 

دین استارک

 

7

500/000

نمونه

اندازه گیری گرانروی سیالات حفاری

 

 

گرانروی سنج دوار

 

 

8

350/000

نمونه

 

اندازه گیری حجم فیلترات و تشخیص ضخامت کیک گل حفاری

 

 

فیلتر پرس

 

9

300/000

نمونه

 

اندازه گیری حجم مایعات داخل گل حفاری

 

 

ریتورت کیت

 

10

300/000

نمونه

 

اندازه گیری درصد ماسه موجود در گل حفاری

 

 

سند کیت

 

11

20/000

دقیقه

همگن سازی سیال حفاری

 

 

همزن سیال حفاری

 

 

12

200/000

نمونه

اندازه گیری گرانروی سیالات حفاری

 

 

قیف مارش

 

 

13

200/000 نمونه اندازه گیری وزن گل حفاری

ترازوی گل

MUD BALANCE

14

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط