2. تعرفه آزمون‌های میکروبی مواد غذایی (کارشناس: آقای مهندس اسمی زاده)

 

ردیف

 

 

نام دستگاه/ آزمون

 

 

نوع خدمت

 

 

واحد

 

 

تعرفه (ریال)

 

1

 

استرئومیکروسکوپ

StereoMicroscope

 

بررسی بافت‌های گیاه شناسی و جانور شناسی

ساعت

100/000

2

 

میکروسکوپ پلاریزه

Polarizing Microscope

 

مطالعه سنگ ها

(در بلور شناسی و متالوژی نیز کاربرد دارد)

ساعت

300/000

3

 

میکروسکوپ نوری

Optical Microscope

 

مشاهده میکروارگانیسم‌ها با حداکثر  بزرگنمایی 1000

 ساعت

100/000

4

 

میکروسکوپ نوری

Optical Microscope

 

 

 مشاهده میکروارگانیسم‌ها و تصویر برداری

 

 

تصویر برداری از

هر نمونه

 

25/000

5

 

انکوباتور معمولی

  Incubator

 

گرم خانه گذاری نمونه‌های میکروبی در دمای

( 30)   -  (70 oC )

روزانه

150/000

6

انکوباتور یخچال دار

  Cold Incubator

 

گرم خانه گذاری نمونه‌های میکروبی در دمای

( 3)  -  (50 oC )

 

روزانه

200/000

7

شیکر انکوباتور

یخچال دار

Cold Shaker Incubator

 

گرم خانه گذاری نمونه‌های میکروبی در دمای

(-5)  -   (60  oC)

روزانه 250/000

8

 

اتوکلاو

Autoclave

 

استریل کردن محیط کشت ها، محلول ها، ابزار و وسایل شیشه ای

ساعت

200/000

10

 

کلنی کانتر

Colony Counter

 

شمارش میکروارگانیسم‌ها در پلیت

نمونه

50/000

11

 

روتومیکس/شیکر روتاتور

 

 

 

 

مخلوط کردن نمونه‌ها در روی اسلاید، پلیت‌های کشت بافت، رک‌های میکروتیوب

 

 

 

دقیقه

5/000

12

 

الایزاریدر

Elayzarider

 

 

تعیین حضور آنتی بادی‌ها و آنتی ژن‌های اختصاصی در نمونه ها

 

قرائت پلیت

150/000

13

 

انتروباکتریاسه

Entrobacteriaceae

MPN

 

تعیین کلی فرم‌ها در آب و شیر توسط تست احتمالی

نمونه

600/000

14

 

آزمون کپک

 

تعیین کپک‌ها در مواد غذایی

نمونه

 

350/000

(به ازای هر رقت + 10 درصد)

 

15

قابلیت زیستی شمارش

زنده

تعیین تعداد کلی میکروارگانیسم‌ها در مواد غذایی

نمونه

 

350/000

(به ازای هر رقت + 10 درصد)

 

16

 

آزمون مخمر

 

تعیین تعداد مخمرها در مواد غذایی

نمونه

 

350/000

(به ازای هر رقت + 10 درصد)

 

17

 

شمارش کلی فرم

 

 

تعیین تعداد کلی فرم‌ها در آب و مواد غذایی

 

نمونه

 

350/000

(به ازای هر رقت + 10 درصد)

 

18

 

 

ویسکومتر چرخشی

Rotational Viscometer

 


 

اندازه گیری ویسکوزیته نمونه‌های میکروبی در دمای محیط نمونه 400/000
 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط